Moneyguru24

Vilkår og betingelser

Introduksjon

Denne nettsiden (MoneyGuru24.com) eies og opereres av MoneyGuru SIA (registert i bedriftsregisteret i Republikken Latvia med organisasjonsnummer 41503072001) med følgende registrerte adresse: Calispurva gade 27, Balozi, Latvia, LV-2128.
I disse betingelsene og vilkårene for bruk henviser «vi», «vår» og «oss» til MoneyGuru24.com, og med «du» og «din» menes enhver person som går inn på, og tar i bruk denne nettsiden.

1. Generelt

1.1. Bruk av denne nettsiden reguleres av våre vilkår og betingelser. Ved å gå inn på og ta i bruk denne nettsiden aksepterer du våre vilkår og betingelser.

1.2. Brukere som ikke aksepterer våre vilkår og betingelser frarådes å bruke denne nettsiden.

1.3. For å ta i bruk denne nettsiden må du være minst 18 år gammel.

1.4. Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å endre på disse vilkårene og betingelsene uten forutgående varsel om dette. De endrede vilkårene og betingelsene trer i kraft fra det øyeblikket de blir lastet opp til nettsiden. Siden disse vilkårene og betingelsene kan bli endret uten varsel, foreslår vi at du sjekker dem hver gang du besøker denne nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden blir tatt til inntekt for aksept av disse vilkårene og betingelsene.

2. Vår tjeneste

2.1. Vi tilbyr en uavhengig internettbasert tjeneste som lar deg undersøke og sammenligne informasjon om lån levert av tredjepart og lastet opp på denne nettsiden. Sammenligningstjenesten vår er gratis å bruke. Vi legger ikke til gebyrer eller kommisjoner til produktene og tjenestene du sammenligner. Vår tjeneste introduserer deg for tredjeparter som tilbyr lån og andre finanstjenester. Vi tar betalt ved å belaste disse finanstjenesteleverandørerene et gebyr og/eller kommisjon ved nyanskaffelse av kunder.

2.2. Ingenting på denne nettsiden er, eller må tas for å være, økonomisk rådgivning, anbefaling, eller tilslutning til spesifikke tjenesteleverandører ved å omtale disse på denne nettsiden. Informasjonen på denne nettsiden er kun i opplysningsøyemed, og blir tilbudt slik at du selv kan velge den finanstjenesten som er best tilpasset dine behov. Du bør alltid sjekke egnetheten, tilstrekkeligheten og hensiktsmessigheten ved eventuelle finansieringstjenester som virker relevante for deg. Vi foreslår at du oppsøker uavhengig profesjonell rådgivning før du tar i bruk finansielle tjenester.

2.3. Ingenting på denne nettsidene er, eller må tas for å være, et tilbud om å selge deg noen som helst bestemte finansieringstjenester eller å inngå noen som helst kontrakt med deg i henhold til noen som helst finanstjeneste.

2.4. Vi tilbyr vanligvis uavbrutt tilgang på denne nettsiden. Vi gir ingen garanti om uavbrutt tilgang på denne nettsiden i henhold til eventuelle tap og skader uavhengig av oss. Vi forbeholder oss til envher tid retten til å suspendere, begrense, eller avslutte din tilgang på denne nettsiden.

2.5. Vi forbeholder oss retten til å endre, slette, redigere, modifisere, legge til og/eller trekke fra enhver type informasjon, materiale, innhold og/eller data på denne nettsiden uten forutgående varsel.

3. Tillatt bruk

3.1. Du er kun tillatt å bruke å oppsøke og bruke denne nettsiden for dine personlige, ikke-kommersielle behov. Denne nettsiden kan kun bli oppsøkt og tatt i bruk direkte av deg som privatperson, eller av deg som forretningsforetak for å oppsøke en finansieringstjeneste direkte og på dine vegne. Tilgang og bruk av denne nettsiden for andre formål enn personlige, ikke-kommersielle grunner er strengt forbudt.

3.2. Du har ikke lov til å bruke denne nettsiden:

3.2.1. På noen som helst ulovlig, uredelig eller kommersiell måte.

3.2.2. For å skade, misbruke, true, ærekrenke, injuriere, skremme, eller trakassere andre personer, eller på en måte som forstyrrer privatlivets fred, eller er obskøn, støtende, uanstendig, upassende, forkastelig, uakseptabel, diskriminerende, eller skadelig i vår vurdering.

3.2.3. For å lage, sjekke, bekrefte, oppdatere, modifisere, eller endre dine egne eller andre personers databaser, oppføringer, eller kataloger.

3.2.4. Til å endre, modifisere, manipulere, eller foreta omvendt utvikling av noen som helst del av denne nettsiden.

3.2.5. På en måte som avbryter, trenger seg inn på, eller forstyrrer, ved å tilføre en urimelig stor eller uforholdsmessig stor byrde for våre tekniske systemer og kommunikasjoner i henhold til vår vurdering.

3.2.6. Ved hjelp av enhver automatisert programvare, prosess, program, web crawler, spider, data mining, trawling, eller noen annen automatisert skjermlesningsprogramvare, prosess, program, eller system.

4. Opphavsrett

4.1. Informasjonen, innholdet, materialet og opplysingene på denne nettsiden tilhører oss, våre lisensgivere og finanstjenesteleverandørene oppgitt på siden. For egen, personlig bruk kan du midlertididg skrive ut, kopiere, laste ned, eller lagre informasjon, innhold, materiale, og opplysninger hentet fra denne nettsiden, gitt følgende vilkår:

4.1.1. Informasjon, innhold, materiale, og opplysninger på denne nettsiden kan ikke brukes til kommersielle formål, og kan ikke benyttes på noen som helst måte i forretningsøyemed, med mindre skriftlig tillatelse har blitt innhentet på forhånd.

4.1.2. Du kan ikke bruke noen automatisert programvare, prosess, program, web crawler, spider, data mining, trawling, eller annen automatisert skjermlesningsprogramvare, prosess, program, eller system.

4.1.3. Informasjon fra denne nettsiden kan ikke selges eller overdras til tredjepart.

4.1.4. Kopien må opprettholde og gjengi enhver kopirett eller annen opphavsrettslig informasjon på denne nettsiden. Du kan ikke endre eller modifisere hverken papirkopier eller digitale kopier av slik informasjon, slikt innhold, materiale, eller slike opplysninger.

4.1.5. Opphavsrettshaverstatusen vår over informasjon, innhold, materiale og opplysninger, så vel som den som tilhører våre lisensgivere, og finanstjenesteleverandørene oppgitt, må angis.

4.2. Alle rettigheter til MoneyGuru24.com tilhører oss.

5. Ansvarsbegrensninger

5.1. Vi bestreber oss på å forsikre oss om at informasjonen på denne nettsiden er nøyaktig og oppdatert og retter opp i feil og feilinformasjon så fort vi kan, etter hvert som vi blir klar over slike.

5.2. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade på deg eller din eiendom i forbindelse med informasjon, innhold, materiale, og opplysninger hentet inn fra tredjepart og framvist på nettsiden eller andre tredjeparters nettsider. Vi hverken sjekker, overvåker, ettergår, bekrefter eller går god for, og advarer deg mot at slik informasjon, innhold, materiale, og opplysninger kan være unøyaktig, ufullstendig, eller utdatert. Det er ditt ansvar å sjekke at informasjonen, innholdet, materialet, og opplysningene er nøyaktige, komplette, korrekte, og oppdaterte.

5.3. Alle synspunkt, meninger, råd, anmeldelser, rangeringer og kommentarer på denne nettsiden eller tredjeparts nettsider laget av tredjeparter (dette inkluderer brukergenerert innhold) er ikke representative for vår(t) synspunkt, mening, råd, anmeldelser og rangeringer. Slik informasjon blir ikke sjekket og du bør ikke basere deg på denne. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som oppstår som følge av sysnspunkt, meninger, råd, anmeldelser, rangeringer, eller kommentarer uavhengig av nøyaktighet, sannhetsgrad eller fullendthet.

5.4. Vi kan ikke garantere at denne nettsiden, enhver tredjepart nettside, eller enhver informasjon, innhold, materiale, eller opplysninger på denne nettsiden eller tredjeparts nettsider er fri for virus, spyware, ondsinnet programvare, trojanere, ormer, logikkbomber eller noe som helst som kan ha en kompromitterende, skadelig eller destruktiv effekt på teknologiske hjelpemidler. Vi råder deg til å ta i bruk passende antivirusprogramvare. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade du måtte lide på grunn av det ovenfor nevnte forårsaket av tredjepart.

5.5. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade du måtte lide i forbindelse med din bruk av denne nettsiden som forårsakes av ethvert fenomen rimeligvis utenfor vår kontroll, inkludert elektronisk overføring av informasjon, innhold, materiale, og opplysninger over internettet, og eventuell avskjæring og/eller dekryptering av denne av tredjepart.

5.6. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap eller skade du måtte lide eller pådra deg i forbindelse med bruk av denne nettsiden (inkludert ethvert tap av innsparinger du hadde forutsett, tap av forretning eller forretningsmulighet, eller tap av profitt eller utbytte), eller for noen som helst form for tap eller skade du måte lide eller pådra deg i forbindelse med din bruk av denne nettsiden.

6. Ansvarsfritak

6.1. Vennligst vær oppmerksom på at informasjonen og produkt- og tjenestebeskrivelsene på denne nettsiden ikke nødvendigvis representerer en komplett beskrivelse av alle de funksjoner, vilkår og betingelser som hefter ved finansielle varer og tjenester, og er ikke en komplett liste over alle dine lånemuligheter. Du må passe på at du leser nøye om alle de funksjoner og vilkår og betingelser som knytter seg til ethvert finansprodukt eller enhver finanstjeneste før du søker om denne.

6.2. Dersom du søker på et produkt eller en tjeneste vil du inngå avtale med en tredjepart (en bank eller utlåner av enhver annen type) som vil levere disse til deg under egne vilkår og betingelser. Det er ditt personlige ansvar å lese, forstå, og akseptere med vilkår og betingelser som knytter seg til enhver kontrakt mellom deg og enhver tredjepart i forbindelse med ethvert finansprodukt eller enhver finanstjeneste.

6.3. Din bruk av enhver tredjeparts nettside er underlagt de vilkår og betingelser knyttet til denne siden. Slike vilkår og betingelser knyttet til bruk og personopplysninger skiller seg fra de vilkår og betingelser som gjelder ved bruk av denne nettsiden. Det er ditt ansvar å lese, forstå,  og akseptere de vilkår og betingelser som gjelder for enhver tredjeparts nettside før du benytter deg av denne siden. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade du måtte lide som følge av de vilkår og betingelser som gjelder for enhver tredjeparts nettside.

6.4. Ethvert synspunkt, mening, råd, eller assistanse som blir ytt til deg av tredjepart etter du har brukt denne nettsiden representerer ikke våre sysnpunkt, meninger, råd, eller assistanse, og blir ikke sjekket, overvåket, vurdert, verifisert, eller bifalt av oss. Vi bifaller ikke, anbefaler ikke, og tar heller ikke ansvar for enhver tredjepart som måtte yte deg ethvert synspunkt, mening, råd, eller assistanse. Vi er ikke ansvarlige for de tap du måtte lide eller pådra deg i forbindelse med slike sysnpunkt, meninger, råd, og assistanse, når det gjelder nøyaktighet, sannhetsgehalt, eller fullstendighet hos envher tredjepart i forbindelse med slike synspunkt, meninger, råd, eller assistanse.

6.5. Vennligst vær oppmerksom på at denne nettsiden tilbyr informasjon om en lang rekke finansprodukter og –tjenester. Det kan være andre produkter og tjenester tilgjengelige på markedet som ikke er gjengitt på denne nettsiden, og som kan være mer passende eller riktige for dine behov enn de som er gjengitt på denne nettsiden.

7. Ditt ansvar

7.1. Du må ta envher rimelig forhåndsregel (inkludert bruk av hensiktsmessig anitvirusprogramvare) for å forsikre deg om at all informasjon, innhold, materiale, og opplysninger som du leverer er uten virus, spionprogrammer, ondsinnet programvare, trojanere, worms, logikkbomber og alt annet som kan virke infiserende, skadelig, eller destruktivt på envher del av denne nettsiden eller nettsidene tilhørende tredjeparter, eller annen teknologi.

7.2. Du må sjekke og forsikre deg om at all informasjon, innhold, materiale, og opplysninger du oppgir på denne nettsiden er korrekt, komplett, nøyaktig og ikke misvisende, og at du oppgir alle relevante fakta. Vi aksepterer ikke ansvar for tap eller skade du måde lide eller pådra deg som følge av at informasjon, innhold, materiale, og opplysninger du oppga ikke var korrekt, komplett, og nøyaktig, eller misvisende, eller dersom du ikke oppga alle relevante opplysninger.

7.3. Før du går til anskaffelse av et produkt eller en tjeneste fra tredjepart, må du forsikre deg om at all informasjon, innhold, materiale, eller opplysninger om deg hos tredjepart er korrekt, komplett, nøyaktig og ikke misvisende, og at du har oppgitt alle relevante fakta. Det er ditt ansvar å identifisere og korrigere enhver feiltakelse eller feil i informasjonen, innholdet, materialet, eller opplysningene tredjeparten har om deg, før du går til anskaffelse av et produkt eller en tjeneste. Dersom du ikke gjør dette kan det medføre at produktet eller tjenesten levert av tredjepart blir opphevet. Vi aksepterer ikke noe ansvar for tap eller skade du måtte pådra deg eller lide under dersom informasjon, innhold, materiale, eller data tredjeparten innehar om deg ikke er korrekt, komplett og nøyaktig, eller den er misvisende eller du ikke oppga alle relevante fakta.

7.4. Du aksepterer at du vil bli holdt ansvarlig overfor oss for enhver eller ethvert tap eller skade, krav, forespørsel, erstatningsansvar eller utgift (inkludert rimelige juridiske honorarer) som vi vil lide under eller pådra oss som følge av din bruk eller i forbindelse med din bruk og framferd på denne nettsiden.

 

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2024. All rights reserved.

Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du bruken av informasjonskapsler.